Rekrutacja

Warunki i zasady REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Rozdział 1- informacje ogólne


1.      W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące do 25 uczniów.

2.      W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w klasach pierwszych decyduje liczba punktów zdobytych w procesie rekrutacji.

3.      Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w pięciu etapach:

a)      Etap I - składanie dokumentów;

b)      Etap II - rozmowa dyrekcji szkoły z rodzicami kandydatów;

c)      Etap III - spotkanie pedagogów szkolnych z dziećmi (w grupach do 10 osób);

d)      Etap IV - uzupełnianie dokumentów;

e)      Etap V - ogłoszenie listy osób przyjętych. 

4.      W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje odpowiednią ilość punktów zgodnie z kryteriami.

5.      Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do wpisania na listę przyjętych do klasy pierwszej do 4 kandydatów bez względu na wynik punktowy, uwzględniając indywidualną sytuację społeczną dziecka.

6.      Komisja rekrutacyjna sporządza alfabetyczną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie.

 

Rozdział 2- etapy rekrutacji do klasy pierwszej

ETAP I - SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1.      Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się 13 lutego 2023 r. i trwa do 17 marca 2023 r.

2.      W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

a)      kwestionariusz osobowy ucznia i deklaracja rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły);

b)      dwa zdjęcia legitymacyjne;

3.      Sekretariat przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:30.

4.      Dokumenty złożone po 17 marca 2023 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji.


ETAP II- ROZMOWA DYREKCJI SZKOŁY Z DZIECKIEM-KANDYDATEM I RODZICAMI

1.      Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się 27 lutego 2023 r.

2.      Termin spotkania jest ustalany w sekretariacie przy składaniu dokumentów w etapie I lub telefonicznie.

3.      Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania z sekretariatem szkoły.

4.      Absencja rodzica na rozmowie bez wcześniejszego poinformowania szkoły oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.


ETAP III- SPOTKANIE ZESPOŁU PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Z DZIEĆMI (w grupach do 10 osób)

1.      Trzeci etap rekrutacji rozpoczyna się 27 lutego 2023 r.

2.      Termin spotkania jest ustalany w sekretariacie przy składaniu dokumentów w etapie I lub telefonicznie.

3.      Czas przewidywany na spotkanie z jedną 10-cio osobową grupą dzieci wynosi około 45 minut.

4.      Spotkanie zespołu pedagogów z dziećmi ma na celu poznanie:

a)      funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz umiejętności budowania relacji dziecko – dziecko, dziecko – dorosły,

b)      wybranych aspektów gotowości szkolnej dziecka.

5.      W trakcie spotkania pedagogów z dziećmi rodzice będą mogli zapoznać się z tradycją szkolnictwa pijarskiego.

6.      Istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu innej daty z Sekretariatem Szkoły.

7.      Nieobecność dziecka na spotkaniu z pedagogami szkolnymi oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.


ETAP IV- UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

1.      Poza dokumentami złożonymi w etapie I rekrutacji, do Sekretariatu Szkoły w późniejszym terminie należy donieść:

a)      Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawioną przez przedszkole) - do 28 kwietnia 2023 r.,

b)      Bilans sześciolatka - do 23 czerwca 2023 r.


ETAP V- OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH UCZNIÓW

1.      Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły dnia 18 maja 2023 r. do godz. 12.00.

2.      Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.

3.      Rodzice dzieci, które nie uzyskają miejsca w klasie pierwszej, mogą w terminie do 22 maja 2023 r. złożyć pisemną prośbę o wpisanie dziecka na listę rezerwową. Prośby te będą rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca. O pozytywnej odpowiedzi rodzice zostaną poinformowani telefonicznie przez sekretariat szkoły.

4.      Zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas I odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. Obecność na zebraniu (przynajmniej jednego z rodziców) jest obowiązkowa. Nieobecność na zebraniu oznacza rezygnację z miejsca.  Na zebraniu omówione zostaną m. in. kwestie dotyczące podziału na oddziały, obowiązującego jednolitego stroju szkolnego i galowego, podręczników. Zebranie zakończy spotkanie z Wychowawcami.


Rozdział 3- szczegółowe zasady rekrutacji do klasy pierwszej

1.      Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty zgodnie z poniższymi kryteriami:

A.     Sytuacja społeczna

a)      Dziecko niepełnosprawne – 2 pkt*

b)      Dziecko wychowywane samotnie przez matkę lub ojca (nieżyjący jeden z rodziców) – 1 pkt*

c)      Dziecko objęte pieczą zastępczą – 1 pkt*

d)      Dziecko z rodziny wielodzietnej – 1 pkt

e)      Dziecko pracownika Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie – 2 pkt

f)       Dziecko, którego  rodzeństwo uczęszcza aktualnie do Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie lub jest jego absolwentem – 1 pkt

*Należy dostarczyć stosowne dokumenty (ksero, a oryginały do wglądu) na pierwszym etapie rekrutacji do sekretariatu szkoły.

 

B.      Wynik spotkania z zespołem pedagogów

Podczas spotkania zespołu pedagogów z dziećmi punkty będą przyznawane według następujących kryteriów:

a) Umiejętność nawiązywania relacji i współdziałania w grupie,

b) Stosowanie się do wydawanych poleceń,

c) Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (koncentracja uwagi, rysowanie po śladzie, liczenie w zakresie 10 i umiejętność poprawnego zapisu cyfr, analiza głoskowa i sylabowa, orientacja przestrzenna – na kartce papieru, porównywanie liczebności zbiorów, kontynuowanie rytmu według wzoru, porządkowanie kolejności zdarzeń)

d) Umiejętność skupienia uwagi na czytanym przez nauczyciela tekście.

Obserwacja prowadzona jest w oparciu o kartę obserwacji przygotowaną przez pedagogów. W czasie spotkania pedagodzy będą starali się stworzyć przyjazną i bezpieczną atmosferę dla dzieci. Karty obserwacji po zakończeniu procesu rekrutacji pozostają do wglądu dla rodziców przez okres dwóch tygodni od ogłoszenia listy przyjętych.

 

Warunki rekrutacji (w pliku)

Kwestionariusz