Rekrutacja

WARUNKI I ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAKONU PIJARÓW

IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Rozdział 1- informacje ogólne


1.     W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące do 25 uczniów.


2.     W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w klasach pierwszych decyduje liczba punktów zdobytych w  procesie rekrutacji.


3.     Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w pięciu etapach:


a)     Etap I - składanie dokumentów;


b)     Etap II - rozmowa dyrekcji szkoły z rodzicami kandydatów;


c)     Etap III - spotkanie pedagogów szkolnych z dziećmi (w grupach do 10 osób) – dotyczy klas 1;


d)     Etap IV - ogłoszenie listy osób przyjętych;  


e)     Etap V - uzupełnianie dokumentów.


4.     W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje odpowiednią ilość punktów zgodnie z kryteriami.


5.     Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do wpisania na listę przyjętych do klasy pierwszej do
4 kandydatów bez względu na wynik punktowy, uwzględniając indywidualną sytuację społeczną dziecka.


6.     Komisja rekrutacyjna sporządza alfabetyczną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie.


Rozdział 2- etapy rekrutacji do klasy pierwszej


ETAP I - SKŁADANIE DOKUMENTÓW


1.     Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się 5 lutego 2024 r. i trwa do 15 marca 2024 r.


2.     W wyznaczonym terminie, w  sekretariacie Szkoły, należy złożyć następujące dokumenty:


a)     kwestionariusz osobowy ucznia i deklaracja rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły);


b)     dwa zdjęcia legitymacyjne;


3.     Sekretariat przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:30.


4.     Dokumenty złożone po 15 marca 2024 r.  będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca
w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji.


ETAP II- ROZMOWA DYREKCJI SZKOŁY Z DZIECKIEM-KANDYDATEM I RODZICAMI


1.     Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się 4 marca 2024 r.


2.     Termin spotkania jest ustalany w sekretariacie przy składaniu dokumentów w etapie I lub telefonicznie.


3.     Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania z  sekretariatem szkoły.


4.     Absencja rodzica na rozmowie bez wcześniejszego poinformowania szkoły oznacza rezygnację
z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.


ETAP III- SPOTKANIE ZESPOŁU PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Z DZIEĆMI (w grupach do 10 osób)


1.     Trzeci etap rekrutacji rozpoczyna się 4 marca 2024 r.


2.     Termin spotkania jest ustalany w sekretariacie przy składaniu dokumentów w etapie I lub telefonicznie.


3.     Czas przewidywany na spotkanie z jedną 10-cio osobową grupą dzieci wynosi około 45 minut.


4.     Spotkanie zespołu pedagogów z dziećmi ma na celu poznanie:


a)     funkcjonowania dziecka w  grupie rówieśniczej oraz umiejętności budowania relacji dziecko – dziecko, dziecko – dorosły,


b)     sprawności manualnej dziecka w obrębie małej i dużej motoryki, aktywności twórczej, chęci poznawania nowych rzeczy, koncentracji dziecka.


5.     W trakcie spotkania pedagogów z dziećmi rodzice będą mogli zapoznać się z tradycją szkolnictwa pijarskiego.


6.     Istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu innej daty z Sekretariatem Szkoły.


7.     Nieobecność dziecka na spotkaniu z pedagogami szkolnymi oznacza rezygnację z ubiegania się
o przyjęcie do szkoły.


ETAP IV- UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW


Poza dokumentami złożonymi w  etapie I rekrutacji, do Sekretariatu Szkoły w późniejszym terminie należy donieść:

a)     Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawioną przez przedszkole) - do 30 kwietnia 2024 r.,

b)     Bilans sześciolatka - do 21 czerwca 2024 r.


ETAP V- OGŁOSZENIE LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH


1.     Listy osób przyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły dnia 10 maja 2024 r.


2.     Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.


3.     Rodzice dzieci, które nie uzyskają miejsca w klasie pierwszej, mogą w terminie do 13 maja 2024 r. złożyć pisemną prośbę o wpisanie dziecka na listę rezerwową. Prośby te będą rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca. O pozytywnej odpowiedzi rodzice zostaną poinformowani telefonicznie przez sekretariat szkoły.


4.     Zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas I odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. Obecność na zebraniu (przynajmniej jednego z  rodziców) jest obowiązkowa. Nieobecność na zebraniu oznacza rezygnację z  miejsca.  Na zebraniu omówione zostaną m. in. kwestie dotyczące podziału na oddziały, obowiązującego jednolitego stroju szkolnego i galowego, podręczników. Zebranie zakończy spotkanie z Wychowawcami.


5.     Rodzice uczniów przyjętych do klas pierwszych potwierdzają wybór szkoły uzupełniając dokumenty.Rozdział 3- szczegółowe zasady rekrutacji do klasy pierwszej


1.     Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty zgodnie z poniższymi kryteriami:


A.     Sytuacja społeczna


a)     Dziecko niepełnosprawne – 2 pkt*


b)     Dziecko wychowywane samotnie przez matkę lub ojca (nieżyjący jeden z rodziców) – 1 pkt*


c)     Dziecko objęte pieczą zastępczą – 1 pkt*


d)     Dziecko z rodziny wielodzietnej – 1 pkt


e)     Dziecko pracownika Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie – 2 pkt


f)   Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza aktualnie do Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie lub jest jego absolwentem, dotychczasowa współpraca Rodziców z dziełami pijarskimi: 0 – 5 pkt


g) Dziecko absolwenta Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie – 1 pkt


 * Stosowne dokumenty należy dostarczyć na pierwszym etapie rekrutacji do sekretariatu szkoły (ksero, a oryginały do wglądu).


B.     Wynik spotkania z zespołem pedagogów


Podczas spotkania zespołu pedagogów z dziećmi punkty będą przyznawane według następujących kryteriów:


a) Umiejętność nawiązywania relacji i współdziałania w  grupie,


b) Stosowanie się do wydawanych poleceń,


c) Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (koncentracja uwagi, rysowanie po śladzie, liczenie w zakresie 10 i umiejętność poprawnego zapisu cyfr, analiza głoskowa i sylabowa, orientacja przestrzenna – na kartce papieru, porównywanie liczebności zbiorów, kontynuowanie rytmu według wzoru, porządkowanie kolejności zdarzeń),


d) Umiejętność skupienia uwagi na czytanym przez nauczyciela tekście.


Obserwacja prowadzona jest w oparciu o kartę obserwacji przygotowaną przez pedagogów. W czasie spotkania pedagodzy będą starali się stworzyć przyjazną i bezpieczną atmosferę dla dzieci. Karty obserwacji po zakończeniu procesu rekrutacji pozostają do wglądu dla rodziców.

 

Warunki rekrutacji (w pliku)

Kwestionariusz