Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

    Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przyznana kwota dotacji wynosi 12000 zł. Przystępując do programu szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości 3000 zł.  Oznacza to, że razem mamy do wydania w 2020 r. 15000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki. 

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

 • Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
 • Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.
 • Zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
 • Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
 • Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników).
 • Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
 • Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wszystkie działania promujące czytelnictwo zostaną dostosowane do aktualnych zasad bezpieczeństwa.

  Bardzo prosimy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o włączenie się w konsultowanie zakupów nowych książek.

  Swoje propozycje tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki prosimy przesyłać na adres mailowy: biblioteka.pijarzy.sp@gmail.com bądź za pośrednictwem dziennika Librus do p. Magdaleny Pacyny.

  W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

  W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

  • podręczników;
  • słowników, encyklopedii;
  • filmów;
  • gier komputerowych i planszowych.

  Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w bibliotece. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.