Dostępna szkoła

Dostępna szkoła

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w okresie od 01.11.2019 r. do 31.08.2023 r., realizuje projekt grantowy pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych. W ramach projektu wsparciem objęty został organ prowadzący naszą szkołę czyli Polska Prowincja Zakonu Pijarów. Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła ma możliwość wdrożenia wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Grant pozwoli na przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. 

Nasza placówka otrzyma również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.